วิสัยทัศน์
โรงเรียนบางลี่วิทยาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. พัฒนาการจัดการศึกษาโดย ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความความสุขในสังคม
4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคูณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. การจัดการศึกษาโดย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการให้บริการและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ค่านิยม
"มุ่งเน้นความสำเร็จ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วัฒนธรรมองค์กร
"เน้นการทำงานเป็นทีม มีความเป็นกัลยาณมิตร"

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. บริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน และเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบายการจัดการศึกษา
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทันโลก ทันเหตุการณ์
3. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
4. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
7. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. จัดทำแผนการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
10. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการให้บริการและความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
11. พัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน

จุดเน้นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
4. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT
7. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
9. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ส่งเสริมกิจกรรม zero waste school

116389
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
98
288
386
2974
1833
100663
116389

Your IP: 3.235.78.122
07:09 04-07-2022
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2021 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu