วิสัยทัศน์
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความความสุขในสังคมห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูที่มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
1. จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม
5. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยีและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการให้บริการและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดผ่านการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
7. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

ค่านิยม
"มุ่งเน้นความสำเร็จ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วัฒนธรรมองค์กร
"เน้นการทำงานเป็นทีม มีความเป็นกัลยาณมิตร"

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. บริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และเชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นโยบายการจัดการศึกษา
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
2. ส่งเสริมระบบการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน
7. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยการใช้กลุ่มสาระและหัวหน้าระดับเป็นฐาน เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

จุดเน้นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. เร่งแก้ปัญหาและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. ส่งเสริมระบบการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
3. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาคทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาด้วยคุณภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
7. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

1440467
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
713
3824
713
8420
12928
1392979
1440467

Your IP: 35.172.230.21
08:46 14-07-2024
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022-2024 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruDanupon

Main Menu