วิสัยทัศน์
โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. พัฒนาการจัดการศึกษาโดย ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความความสุขในสังคม
4. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
2. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะโดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทันโลก ทันเหตุการณ์
9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการให้บริการและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคูณภาพและมาตรฐานต่างๆที่โรงเรียนเข้าร่วม
2. การจัดการศึกษาโดย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ที่เหมาะสม

จุดเน้นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
4. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน/ห้องเรียนคุณภาพสู่สากล
5. การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT
7. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
9. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นโยบายการจัดการศึกษา

1. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทันโลก ทันเหตุการณ์
4. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
5. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
8. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. จัดทำแผนการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อคงสภาพของโรงเรียนในฝันและเตรียมรับการประเมินภายนอก
11. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการให้บริการและความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
12. เปิดสอนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน

053462
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
264
317
1728
49630
2851
8369
53462

Your IP: 3.85.214.125
19:11 09-07-2020
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2020 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum.

Main Menu