กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕๙ ๕๘ ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๓ ๕๒

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลองฯ
จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค๗
กันยายน ๒๕๖๑
นิทรรศการประกวดโครงงานอาชีพ ครั้งที่๑๒
จัดโดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กันยายน ๒๕๖๑
สภากาดชาดสุพรรณบุรีมอบทุนการศึกษานักเรียน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
การประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙
๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
การอบรมยุวชลกร ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
โดยสำนักชลประทานที่๑๓
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน วันภาษาไทย และวันวิทยาศาสตร์
"เชิดชูภาษาของชาติ รำลึกวันวิทยาศาสตร์ไทย อเาซียนยุคใหม่ใส่ใจสังคม" ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม House to House เปิดรอยยิ้มสร้างสัมพันธ์
SRV TO BE NUMBER ONE
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ณ อำเภอสองพี่น้อง
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
การตรวจสุขภาพฟันและอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตัวแทนครูนักเรียน ร่วมเชียร์ฟุตบอลสุพรรณ เอฟซี
๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่๒
ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยอำเภอสองพี่น้อง และ รพ.สมเด็พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ณ เทศบาลสองพี่น้อง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ณ อำเภอสองพี่น้อง
๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตัวแทนลูกเสือร่วมชุมนุมลูกเสือ สพม.๙ เฉลิมพระเกียรติ
ณ โรงเรียนอู่ทอง
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเทียนพรรษาส่องธรรม น้อมนำปัญญา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ประจำปี ๒๕๖๑
โดยท่านวราวุธ ศิลปอาชา และครอบครัว
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตัวแทนนักเรียนร่วมขบวน และแสดงในขบวนอำเภอสองพี่น้อง
ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นักเรียนร่วมแปรอักษรเพื่อเป็นเเกียรติและแสดงความอาลัย
แด่ จ.อ.สมาน กุนัน จ่าแซม วีรบุรุษผู้สละชีพในถ้ำหลวง
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการมอบใบประกาศห้องเรียนดีเด่น โรงเรียนสีขาว
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับ และแนะนำคุณครูชาวต่างชาติคนใหม่
จากประเทศจีน
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการ
"รถโรงเรียนถูกกฎหมาย ใกล้ไกลนักเรียนถึงบ้านปลอดภัย"
โดยขนส่งสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
คณะลูกเสือ-เนตรนารี
ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่
ประจำปี ๒๕๖๑
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ
อาคารโดม
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารโดม
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒ การประเมินวิทยฐานะ
ตามแนว ว๒๑ ณ
ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ๒
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมศีลธรรมเด็กเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลฯ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
และพุทธสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชุมนักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืนเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การอบรมความรู้โภชนาการให้แก่นักเรียน
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
ณ อาคารโดม
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรม "ไม่เล่นการพนัน
ฟุตบอลโลก" ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยพ่อ
สนับสนุนโดยองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการ และนักเรียน กองทุน
แทนคุณแผ่นดิน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
"วัยรุ่นยุคใหม่ ร่วมใส่ใจสังคม"
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แจกสมุดนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐,๑๑,๒๐,๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ "พัฒนาจิต...ชีวิตเปลี่ยน" นักเรียน ม.๒, ๓, ๕, ๖ ณ วัดดงตาล และวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การปฐมนิเทศและค่ายปรับพื้นฐาน และการอบรมห้าห้องชีวิต
เนรมิตนิสัย แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียน
ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
พฤษภาคม,๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครู ว๒๑
แก่คุณครูทั้ง ๗ ท่าน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
และห้องนิเทศติดตาม อาคาร ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร ๔
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชนภาคฤดูร้อน "กำจัดวัชพืชผักตบชวา
คลองมะดัน" ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ข่าวสพฐ.
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เมษายน ๒๕๖๑
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
เมษายน ๒๕๖๑
นักเรียนระดับชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖
ประชุมและรับคูปองสั่งจองชุดนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโดม
เมษายน ๒๕๖๑
การประเมินและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
๓ เมษายน ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการ คณะครู ต้อนรับคุณครูย้าย และบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ท่าน
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร ๕
มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๑
การรับสมัคร รายงานตัว สอบคัดเลือก การมอบตัว และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑