กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๕๘ ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๓ ๕๒

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อ
และการมีงานทำ จัดโดย สพม.๙

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ร่วมขบวนอำเภอสองพี่น้อง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี ๒๕๖๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
งานแห่เทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมดนตรี สีสันสุพรรณบุรี
จัดโดย อบจ.สุพรรณบุรี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะลูกเสือประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด บูชิดสุนทรภู่

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
จัดบูทนำเสนอโครงการ To Be Number One จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมการแสดงเพลงพื้นบ้าน และแข่งขันทักษะนักเรียน

๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมจัดระเบียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับส่งนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานงานอนามัยโรงเรียน
จากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้น ม.๑โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๑๗

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางลี่วิทยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การฝึกอบรมเสริมสร้างอาสาสมัคร "มัคคุเทศก์น้อย" ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒, ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ "เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา"
สนับสนุนโดย อบจ.สุพรรณบุรี

๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการอบรมเยาวชน Youth Bloggers รุ่นที่ ๑๒ จัดโดยอนุสาร อ.ส.ท.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๒, ม.๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
แนะนำคุณครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๓, ม.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ค่ายปรับพื้นฐาน และค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๑, ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ๕ กลุ่มสาระฯหลัก นักเรียนระดับชั้น ม.๓, ม.๖

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูดาราวรรณ ทองเถาว์ ย้ายมาจากโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม

เมษายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โรงเรียนบางลี่วิทยา

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การรับสมัคร สอบคัดเลือก มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐