๒๘ กรกฎาคม วันเเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอจงทรงพระเจริญ

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖-๑๙ ก.ค. นี้

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม