ชาวบางลี่วิทยา ขอแสดงความยินดีและระลึกถึงครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๗ ท่าน

๒๑ กันยายน นี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมมุทิตา น้อมวันทา บูชาครูผู้เกษียณ ณ อเนกฯ๒

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔-๒๘ ก.ย. นี้

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม